Hulevesien hallinta

Hulevesien hallinta

Tässä osiossa:

Betonituotteet hulevesien hallintaan

Yleisimmin vesiä liikutellaan ja ohjaillaan kiveyksen kaadoilla. Yleinen periaate on ohjata vedet pois rakennusten läheisyydestä. Vähimmäiskallistus rakennuksesta poispäin on 2% eli 2 cm per metri, mutta suurempi kallistus on suositeltava.

Hulevesien ohjaamisessa toimivat betonikourut ja kourulaatat. Kouruja ja painanteita voidaan tehdä myös kätevästi seulanpääkivillä sekä noppa ja nupukivillä.

Altaat, pohjapadot ja viivytysrakenteet rakentuvat muurikivillä, tukimuureilla, porraskivillä sekä reunakivillä. Vesien johtamiseen ja ojapainanteiden rakentamiseen soveltuvat myös kaapelikanavaelementit.

Kourut ja kourulaatat

Kun on tarpeen kuljettaa vesiä maan päällä hallitusti pitempiä matkoja niin erilaiset kourut ja kourulaatat tai pihakivistä ladotut koururakenteet ovat toimiva ratkaisu. Kourun valinnassa kannattaa huomioida liikkumistarve kourun yli. Jos kourun yli liikutaan, kannattaa turvallisuuden vuoksi valita matalareunainen kourulaatta tai rakentaa pihakivistä riittävän laaja-alainen painanne, jonka yli on luontevaa liikkua kävellen tai pyöräillen.

Reunakivet hulevesien hallinnassa

Vesiä voidaan ohjata myös päällysteen kaadoilla reunakiviä vasten ja kuljettaa niiden avulla paikkaan, jossa vesi voidaan viemäröidä, imeyttää tai viivyttää. Reunakivilinjoihin voi jättää aukkoja kohtiin, joista veden halutaan ohjautuvan linjan toiselle puolen. Aukkojen kohdalla kiveyksen pintaa on syytä kallistaa reilummin, jotta vesi ohjautuu tehokkaasti sinne minne sen on suunniteltu virtaavan.

Kaupunkitulvia voidaan vähentää myös yhdistämällä pinnoitteisiin maanalaisia rakenteita kuten putkistoja, maanrakennuskankaita ja vettä varastoivia säiliöitä.

Läpäisevät kiveykset osana hulevesien hallintaa

Tulevaisuudessa esiintyy yhä useammin äärimmäisiä sääoloja ilmastonmuutoksen takia. Pohjoismaissa tämä merkitsee lisääntyviä rankkasateita erityisesti syksyllä ja talvella. Tulvat aiheuttavat ongelmia tiiviissä kaupunkiympäristössä, missä vesi ei pääse imeytymään maaperään ja sadevesiviemäröinnin kapasiteetti ei riitä suurten vesimäärien hallittuun käsittelyyn. Läpäisevä-rakenneLäpäiseviin pinnoitteisiin perustuvat tekniikat mahdollistavat osaltaan hulevesiongelmien ratkaisun rakennetussa ympäristössä.

Vettä läpäisevät päällysteet ja niihin soveltuvat alusrakenneratkaisut mahdollistavat monia ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja: mm. hulevesien kontrolloinnin, pohjavesivarojen täydentämisen sekä vähentävät maaperän ja veden saastumista. Ne ovat avaintekijöitä laadittaessa hulevesien hallinnan parhaita käytäntöjä.

Vettä läpäisevässä rakenteessa päällyste suunnitellaan siten, että se läpäisee osan hulevedestä alempiin rakennekerroksiin. Kiveys läpäisee vettä joko saumoistaan tai sekä saumoista että kiven läpi.

Nurmi- ja hulevesituotteilla toteutettu läpäisevä, isosaumainen kiveys hidastaa veden kulkunopeutta ja mahdollistaa veden imeyttämiseen paikan päällä. Veden läpäisy perustuu pintarakenteen saumojen vedenläpäisevyyteen, tehokkaimmin vettä läpäisevä sauma saadaan käyttämällä soraa tai mursketta, josta hienoin aines on pesty pois. Päällysteen pinta-alasta läpäisevää on oltava minimissään 10%.

Vettä läpäisevä betonikivi on riisikakkumaista huokoista betonia, josta vesi pääsee valumaan esteettä läpi kiveyksen läpäiseviin pohjarakenteisiin.

Läpäisevien kiveyksien pohjarakenteessa käytetään läpäiseviä kiviaineksia eli kiviaineksessa ei saa olla hienoainesta mukana. Suosituksena on, että kiviaineksena käytetään vesiseulottuja kiviaineksia, etenkin silloin, kun on tarpeen maksimoida kiveyksen pohjarakenteen kantavuutta. Läpäisevissä kiveyksissä pohjarakenteen huokostilavuutta voidaan käyttää hulevesien viivytystilavuutena. Läpäisevällä tai osittain läpäisevällä maapohjalla vesiä voidaan myös imeyttää syntypaikalleen. Läpäisemättömällä pohjalla hulevedet johdetaan viivytyksen jälkeen suunnitellusti syntypaikaltaan eteenpäin.

Imeytetty hulevesi pitää yllä ympäristön vihreyttä ja vähentää keinokastelun määrää. Hulevesien hallinnan rakenteista syntyy kustannuksia, mutta samalla voidaan ajatella, että vesijohtoveden käyttö kastelussa vähenee ja kasteluun käytetty työmääräkin vähenee. Järkevillä ratkaisuilla on mahdollista säästää rahaa pitkällä aikavälillä, ja luontokin kiittää.

 

VTT:n projekti ”CLASS – Climate Adaptive Surfaces

Läpäisevien päällysteiden käyttöä on Pohjoismaissa rajoittanut niiden arvioitu epävarmuus talvisissa oloissa. On huomioitava materiaalin kestävyys sen jäätyessä ja sulaessa, tukkeutuminen hiekoitettaessa, nastarenkaiden aiheuttama kulutus, jään sulatuksesta aiheutuva kloridien imeytyminen pohjaveteen ja pinnoitteen alapuolisen kerroksen vakaus routivassa maassa sekä talvikunnossapito.

Vettä läpäisevät päällysteet kansiBetoniteollisuus ry:n Ympäristöbetonijaos oli mukana VTT:n projektissa ”CLASS – Climate Adaptive Surfaces tutkimassa läpäisevien päällysteiden soveltuvuutta Suomen oloihin. Projektin lopputuloksena laadittiin ohjeet läpäisevien päällysteiden suunnitteluun.

Projektista saa lisätietoa täältä http://www.vtt.fi/sites/class/

Takaisin alkuun

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.