BETONIN VALMISTUKSEN YMPÄRISTÖ-VAIKUTUKSET

Betonin valmistuksen ympäristövaikutukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakenteen ympäristöystävällisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon rakenteen koko elinkaari. Betonilla se sisältää betonin osa-ainesten valmistuksen, rakenteen valmistuksen, käytön, huollon, purkamisen ja mahdollisen osien tai materiaalien kierrätyksen ympäristövaikutukset.

Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja kiviaines. Kalkkikiveä, josta sementti pääasiassa valmistetaan ja betoniin soveltuvaa kiviainesta on saatavissa rajattomasti lähes kaikkialla. Yhä suurempi osuus kiviaineksesta on murskattu kalliosta, jolla säästetään harjukiviaineksia.

Sementti on betonin energiankulutuksen ja päästöjen kannalta sen tärkein osa. Sementin valmistuksesta aiheutuvaa hiilidioksidipäästöä kompensoi se, että osa hiilidioksidista palautuu takaisin betoniin rakenteen käytön aikana ja erityisesti kierrätysvaiheen aikana, kun betoni reagoi ilman hiilidioksidin kanssa (betonin karbonatisoituminen). Pitkällä aikavälillä sementin valmistuksessa kalkkikivestä irronneesta hiilidioksidista saadaan ilmakehästä sitoutettua takaisin noin puolet.

Betonirakenteiden ympäristövaikutuksia vähennetään valmistuksessa mm. seuraavin keinoin

  • korvataan luonnon harjukiviainesta kierrätyskiviaineksella tai kalliomurskeella
  • käytetään seossementtejä
  • minimoidaan energian käyttö betonituotteiden valmistuksessa
  • kierrätetään prosessivesi, liete ja tuore jätebetoni
  • käytetään raaka-aineena muun teollisuuden sivutuotteita, kuten silikaa, lentotuhkaa tai masuunikuonaa.