Betonituotteiden kasvihuonepäästöt selvillä

Sideaineiden, lähinnä siis sementin osuus betonituotteiden elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasuista on yli puolet.

Vahanen Environment Oy:n toteuttama suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien elinkaariarviointi valmistuu huhtikuun aikana. Myös ympäristöbetonituotteiden hiilijalanjälki on nyt laskettu.

Johtaja asiantuntija DI, FT (ympäristöteknologia) Esa Salminen kirjoitti elinkaariarvioinnin tuloksista betoni-lehdessä 1/2021.

Noin kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennusten käytöstä. Luotettavia päästölaskelmia tarvitaan, jotta valmistajat voivat kehittää vähähiilisempiä tuotteita ja tuotantoteknologiaa. Rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat valita mahdollisimman vähähiilisiä tuotteita kohteisiinsa.

Betonikivien ja -laattojen hiilijalanjäljen muodostuminen. Kuva: Esa Salminen

Ympäristörakentamisessa käytettävien suomalaisten betonituotteiden keskimääräiset päästöt ovat 0.13 kg CO2e /kg.

Valmisbetonin ja betonituotteiden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää optimoimalla kuljetuksia, kehittämällä materiaalitehokkuutta ja vähentämällä sementin määrrä esimerkiksi korvaamalla sementtiä teollisuuden sivutuotteilla ja kierrätysmateriaaleilla.

Merkittävimmät päästöihin vaikuttavat tekijät esimerkiksi betonikivien valmistuksessa löytyvät tehdyistä päästölaskelmista, oheisesta kuvasta näkee päästöjen osuuden betonikivissä ja -laatoissa.

Sementti ja kuljetukset

Sementtiä ei sellaisenaan voi pitää ainoastaan ”ilmastopahiksena”, sillä sen optimaalisella käytöllä tuotteeseen saadaan lisää lujuutta ja rakenteen käyttöikää pidentämällä vähennetään päästöjä.

–Ympäristöbetonituotteiden valmistuksessa sementtiä on korvattu esimerkiksi masuunikuonalla sekä lentotuhkalla ja näin pienennetty hiilijalanjälkeä selvästi, Salminen huomauttaa.

Myös tuotteiden kuljetusten merkitys on suuri. Betonikivien ja -laattojen hiilijalanjäljestä kuljetukset elinkaaren eri vaiheessa muodostavat jopa neljäsosan. Energiaa kuluu paitsi tehtaalla, myös siinä vaiheessa, kun tuote elinkaaren lopussa puretaan ja betoni murskataan.

Päästöjä voidaan vähentää

Tuotantovaiheessa betonituotteiden päästöjä voidaan pienentää hävikkiä vähentämällä, materiaalitehokkuutta parantamalla, vähäpäästöisemmillä sementtilaaduilla tai kehittämällä betonituotteita, joissa sementin määrää voidaan pienentää tai se voidaan korvata kokonaan teollisuuden sivumateriaaleilla.

Jos ajatellaan tuotteen koko elinkaarta, päästöjä voidaan vähentää kuljetuksia optimoimalla, parantamalla energiatehokkuutta eri elinkaaren vaiheissa, pidentämällä valmiin rakenteen käyttöikää sekä lisäämällä betonituotteiden kierrätysastetta ja uusiokäyttöä.

Salminen painottaa, että betonin kierrätysastetta on myös edelleen mahdollista nostaa ja kiertotaloutta tehostaa suunnittelemalla tuotteet paremmin uudelleenhyödynnettäviksi.

Tärkeää tietoa

Betonituotteiden ympäristövaikutusten selvityksestä on suuri hyöty koko rakennusalalle. Salmisen mukaan päästölaskelmat auttavat ymmärtämään aiempaa kokonaisvaltaisemmin rakennustuotteisiin liittyviä ympäristökysymyksiä.

Tuotekohtaisia ympäristötietoja tarvitaan rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä  tai muita ympäristövaikutuksia laskettaessa.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan niitä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät tuotteen koko elinkaaren aikana raaka-aineiden hankinnasta materiaalien purkamiseen ja hyödyntämiseen tai loppusijoittamiseen saakka.

Elinkaariarviointi kattaa myös muut tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, joita voivat olla ilmastovaikutuksen lisäksi rehevöityminen, happamoituminen, toksiset vaikutukset, vesijalanjälki, energiavarojen käyttö ja muiden resurssien käyttö. Laskelmissa on huomioitu lisäksi erikseen ilmoitettava hiilikädenjälki, joka tarkoittaa myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi ilman tuotteen valmistamista. Kun vaikkapa betonituote sen elinkaaren lopussa puretaan, materiaalit kierrätetään raaka-aineena.

Ympäristöbetonituotteiden ympäristövaikutusten selvitys nojaa laajaan, Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2020 aikana kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn laskentatyöhön.

Nyt tehdyn elinkaariarvioinnin tulokset on hyväksytty mukaan SYKE:n johdolla koottavaan rakennustuotteiden kansalliseen päästötietokantaan.