Asennuskerroksen teko

Asennuskerroksen teko

Yleisimmin betonikivien asennusalustana käytetään kantavan kerroksen päälle tehtyä ohutta kiviaineskerrosta, joka voidaan tehdä joko luonnonkiviaineksesta, murskeesta tai kivituhkasta #0/4, #0/5, #0/6 tai #0/8 mm. Jäljempänä tästä kerroksesta käytetään nimitystä asennuskerros riippumatta siitä, mistä materiaalista kerros on tehty. Asennusalusta tehdään suunnitelman mukaisen rakenteen päälle, joka on yleensä murskeesta tehty kantava kerros.

Ennen asennuskerroksen tekoa tarkistetaan alustan alapuolisen pinnan suunnitelman mukainen korkeusasema ja tasaisuus riippumatta siitä, kenen vastuulle alapuolisten rakenteiden teko on kuulunut. Kantavan kerroksen yläpinta tehdään sellaiseen korkeusasemaan, että asennuskerrosta ja kiveystä varten jää työvara, joka on betonikiven tai -laatan paksuus + 30 mm ±10 mm. Korkeusaseman tarkistukseen liittyy oleellisena osana kaltevuuksien sekä rakennettujen hulevesikaivojen korkeusaseman tarkistaminen. Rakenteissa havaitut puutteet korjataan.

Asennuskerroksen alapuolinen lisätäyttö tehdään ao. kerroksen materiaalilla ja sen tekemisessä noudatetaan InfraRYL mukaisia työohjeita. Mikäli lisätäyttö on vähäistä, on täyttömateriaali valittava kuitenkin tehtävän kerrospaksuuden mukaan.

Asennusalustana kiviaines (hiekka, murske):

  • Asennusalustan alapuolisena rakenteena on yleensä murskeesta tehty kantava kerros. Ellei suunnitelmassa ole muuta osoitettu, betonikivien asennuksessa noudatetaan tätä asennustapaa jäljempänä esitettävien työohjeiden mukaan.
  • Kiveyksen asennusalustaksi levitetään asennuskerros, joka tasataan ja tiivistetään. Tiivistämisen jälkeen asennuskerros viimeistellään muotoonsa.
  • Tiivistyksessä on huomioitava, että tiivistetyille pohjille asennettu kiveys painuu ajan kanssa luokkaa n. 8 mm tiivistyksestä huolimatta. Tällä on merkitystä etenkin portaiden edustoilla, jossa nousukorkeuden suhteen ollaan kovinkin tarkkoja, samoin vesien johtamisessa nolla- tai miinuskorkoisen reunakivien yli – kun kiveys painuu ylitys ei enää ehkä onnistukaan, jos asiaa ei ole huomioitu asennusvaiheen pelivaroissa.
  • Pölyämisen estämiseksi ja asennuskerroksen tiivistymisen edistämiseksi on eduksi, että kiviaines on kosteaa.
  • Asennuskerroksen paksuuden tulee olla levitettäessä tiivistämättömänä noin 30–40 mm, jolloin tiivistetyn kerroksen paksuudeksi tulee noin 20–30 mm. Asennusalustan tasaamista varten on päällysteen pinnan korkeus merkittävä maastoon. Merkitseminen tapahtuu yleensä linjalankoja käyttäen. Välttämättömiä merkittäviä kohtia ovat kaikki pinnan taitekohdat ja vesiurat, hulevesikaivojen kannen korkeudet, eri päällystemateriaalien rajakohdat, liittymiset muihin rakenteisiin, tonttirajoilla olevat rakenteet sekä ovien, portaiden ja sisäänajojen kohdat. Mahdolliset poikkeamat on selvitettävä heti ennen työn jatkamista.
  • Asennuskerroksen kallistusten muotoilussa on hyvä huomioida myös käytetyn kiven tai laatan koko. Suurilla laatoilla tai lankuilla on tärkeä varmistaa, että kappale vastaa koko pohjansa alalta asennusalustaan, ettei se pääse taipumaan pistemäisen kuorman alla.
  • Betonikivien ja -laattojen asennuskerroksena käytettävien kiviainesten (asennushiekka, murskelajitteet) laatuvaatimukset on esitetty julkaisun InfraRYL Osa 1. Väylät ja rakenteet kohdassa 21400 Päällysteet ja pintarakenteet.

Asennushiekka tai murske tasataan oikolaudalla tai kolalla valmiin pinnan tasauksen mukaan ottaen huomioon kivien tai laattojen tiivistyksestä johtuva painumavara.  Oikolautaa käytettäessä voidaan käyttää myös ohjureita. Laajoja yhtenäisiä alueita päällystettäessä voidaan asennusalustan kiviaines levittää myös koneellisesti esimerkiksi asfaltin levittimellä.

Kun levitys tehdään yhtenä kerroksena, sitä ei tiivistetä ennen kivien tai laattojen asennusta. Mikäli asennusalusta tehdään kahdessa vaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa levitetään ja tasataan noin 25–30 mm kerros, joka tiivistetään kevyesti esimerkiksi tärylevyllä. Lopullinen asennusalustan viimeistelytasaus 10–15 mm tehdään välittömästi ennen asennustyötä. Kahdessa osassa tehtävä asennusalustan teko on suositeltavaa kohteissa, joissa työalueella liikkumista sekä asennusvalmiin alustan että saumaamattoman ja tiivistämättömän valmiin kiveyksen päällä ei voida estää. Kaksivaiheisella asennusalustan levityksellä voidaan tässä tapauksessa varmistaa lopputuloksen laatu.

Etenkin isojen kappaleiden asennuksessa on olennaista, että pohjaan ei jää pieniäkään painumia tai patteja, vaan kappaleiden pitää vastata koko pinta-alaltaan tasalaatuisesti ja huolellisesti tiivistettyihin pohjiin.

12 asennuskivituhkan tasaus sa

Vinkki: Aseta kaksi ohjainputkea tai rimaa tiivistetylle pohjalle sopivalle etäisyydelle toisistaan, siten että niiden yläreuna on halutussa tasossa asennushiekan pinnan kanssa.

Aseta oikolauta (esim. suora pattinki) ohjainten päälle ja oikaise asennushiekan pinta ohjainten tasoon.

Poista ohjaimet ja täytä urat hiekalla muun pinnan tasoon.